Human Resource Management ဆိုသည္မွာ ......

You are here

14

June
1 (votes)
14 June 2018 news
1

Human Resource Management System (HRMS)

Organization တစ္ခု ျဖစ္လာျပီ ဆိုတာနဲ ့ မိမိတို ့ရဲ ့လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို ့ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရမယ့္ System ေတြလည္း လိုအပ္လာပါျပီ။
ဆိုေတာ့ ဘယ္ System ေတြက မိမိတို ့ Organization အတြက္ ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳသင့္သလဲ ?  

အဲ့လို ေမးခြန္းအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ Global Connect Asia Co., Ltd. ကေန  Human Resource Management System (HRMs)ကို အဓိကထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။
မိမိတို ့ Organization အတြက္ Human Resource (Employee Management) ေတြကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္(Manpower) နဲ ့ကြ်မ္းက်င္မႈ(Skill) ပိုင္းေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စီမံခန႔္ခဲြႏိုင္ဖို႔ HRMs က အေရးအၾကီးဆံုး အခန္းဂ႑ တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
HRMS (Employee Management) ေတြအမ်ားၾကီး ရိွတဲ့ အထဲမွ Odoo HRMS အေၾကာင္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္ ။  Odoo HRMS မွာ အဓိက Features (၃) ခု ရွိပါတယ္။
(၁) Management (စီမံခန္႔ခြဲျခင္း)
(၂) Collaboration (ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း)  နွင့္
(၃) Data Integration (သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုုင္ရာမ်ားေပါင္းစပ္ျခင္း) တို ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။
Management (စီမံခန္႔ခြဲျခင္း) အပိုင္းမွာဆိုရင္ အဓိက အခ်က္ (၆) ခ်က္ရွိပါတယ္။

- Create Employee Profiles
  ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ားကို စိတ္္ၾကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း။

- Manage Contracts
  ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အေျခအေန၊ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္တာေတြ၊ စာခ်ဴပ္ပံုစံေတြ၊ ေန႔စြဲေတြ နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ Schedule ေတြကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း။

- Manage Timesheets
  ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ Project တစ္ခုုခ်င္းစီအလိုုက္ လိုုအပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကိုု တစ္ပတ္စာ သို႔မဟုတ္ တစ္လစာေရးဆြဲေပးႏိုင္ျခင္း။

- Handle Attendanc
 ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ရံုးတက္ရက္၊ ရံုးပ်က္ရက္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တဲ့ အျပင္ HR Managers မ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစဥ္ ရံုးတက္ရက္၊ ရံုးပ်က္ရက္ မ်ားကိုလည္း လြယ္ကူစြာ Report ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း။

- Manage Leaves
 ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံ ခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း။

- Dashboards
  Manager မွ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ Information အားလံုးကို တစ္ေနရာထဲမွာ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း။

(၂) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Collaboration) အပိုင္းမွာဆိုလွွ်င္ အဓိက (၂) ခ်က္ပါ၀င္ပါတယ္။

- Enterprise social network
 ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း စာရြက္စာတမ္းေတြ ဖိုင္ေတြကို အတူေ၀မွွ်သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း (Sharing)၊ ရံုုးသံုုး chat box ကေနတစ္ဆင့္ လိုုအပ္သည္မ်ားကိုု လြယ္ကူလ ွ်င္ျမန္စြာ ေျပာဆိုုဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း။

Gamification
 စိန္ေခၚမႈေတြ (Challenges), မိမိ company ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ (Goals Objectives) and (Targets) ေတြျပည့္မွီရင္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ Performance နဲ႔ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း company တြင္ ဆုေပးျခင္းမ်ား (Rewards) ကို Design ခ်ထားနိုင္ျခင္း။

(၃) Data Integration (သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုုင္ရာမ်ားေပါင္းစပ္ျခင္း) နဲ႔ပတ္သက္၍ အဓိကအခ်က္ (၃)ခ်က္ရွိပါတယ္။

- Recruitment Process
 ၀န္းထမ္းအသစ္ေခၚယူမႈနဲ႔သက္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း၊ လစ္လပ္ေသာရာထူးအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လြႊာမ်ားကို တစုတေ၀းတည္း Organize လုပ္ႏိုင္ျခင္း။
အလုပ္ေလွွ်ာက္လႊာေခၚယူရန္ တျခားအဖြဲ႔စည္းမ်ား (Outsource) မ်ား မလိုအပ္ျခင္း၊ မိမိ company အတြင္းရွို၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအလုပ္ကိစၥမ်ားကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ  စည္းစနစ္တက် ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း။
Interview အတြက္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ own hiring strategies မ်ား၊ stages မ်ားကို သတ္မွတ္ထားနိုင္ျခင္းနွင့္ မိမိ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ကုိယ္ပိုင္ online/ offine surveys မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း။

Expenses
 ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ Daily Expenses ေတြကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း၊ ျငင္းပယ္ႏို္င္ျခင္း စသည္တို႔ကို Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တျခား software မ်ားကို အသံုးျပဳစရာမလိုေတာ့ဘဲ
 ေဘာင္ခ်ာ စာရြက္မ်ား (Receipts) ကို attachment တြဲ ၍ သက္ဆိုင္ရာအလိုက္ မေပ်ာက္မပ်က္ပဲ သိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း။

-
  အျခား Odoo ERP System မ်ားျဖစ္ေသာ Sale, Purchase, Logistics, Manufacturing, Accounting အစရွိေသာ Modules မ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္ျခင္း
 စသည့္တို ့အျပင္ အျခားအျခားေသာ အလုုပ္ခြင္ကိုု လြယ္ကူလ ွ်င္ျမန္ေသသပ္စြာ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလည္း က်န္ရွိပါေသးတယ္ခင္ဗ်ာ။
လူၾကီးမင္းတိုု႕ရဲ ့ Business Industry ကိုု ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ စည္းစနစ္တက်အခ်ိန္ကုုန္သက္သာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ေျမာက္လိုုလ ွ်င္ျဖင့္ http://www.gca.com.mm နဲ႕ လက္တြဲလုုပ္ေဆာင္ ဖိုု႕ ဖိတ္ေခၚလိုုက္ပါရေစ …… ☺

ဆက္သြယ္ရန္
Tel : 09964 4040 22, 09964 4040 11
Email : info@global-connect.asia

 

 

 

 Email: kaungmyatthu@global-connect.asia  Webiste: 

Online Client Support

NEWSLETTER - Stay In The Loop

Get fresh insights, optimization tips, product updates and more. Subscribe Today!